DŮLEŽITÉ INFORMACE - Osobní přítomnost žáků 1.stupně od 25.5.2020

Osobní přítomnost žáků 1. - 5.ročníku od 25.5.2020
ZŠ a MŠ Třebívlice
 
Organizace přítomnosti žáků 1.stupně ZŠ v prostorách školy se řídí všeobecně platnými předpisy a zejména dokumentem „OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020“, který najdete na webových stránkách školy a MŠMT.
 
Z něj vyplývá zejména:
·       Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
·       Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky. Rovněž při pobytu na veřejnosti.
·       Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
·       Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.
·       Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.
·       Škola zorganizuje provoz tak, aby se zamezilo setkávání různých skupin.
·       Pro rozmístění ve třídě platí zásada 1 žák v 1 lavici, rozestup lavic je 2 metry.
·       Maximální počet žáků ve skupině je 15.
·        Složení skupin je neměnné po celou dobu. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 25. 5. 2020.
·       U 1 skupiny se po celou dobu nemění ani přidělený pedagog ani vychovatel.
·       Vzhledem k prostorovým a organizačním podmínkám školy budou žáci zařazeni do skupin podle níže uvedených kritérií tak, aby byly optimálně využity veškeré zdroje a možnosti školy.
·       Do 1 skupiny mohou být zařazeni žáci z různých ročníků (tříd). Skupinu proto může, ale nemusí vyučovat třídní učitel žáků.
·       Žáci vstupují do školy pouze pod vedením pedagoga, který je po vyučování předá vychovateli nebo jim na základě dohody s rodiči umožní odchod ze školy.
 
Předpokládaná organizace dopolední a odpolední činnosti žáků ve škole:
·       Dopolední činnosti budou výukové pod vedením 1 pedagoga od 7.55 hod do 11.25 hod pro 1.-3. ročník a v některých dnech do 12.25 hodin pro 4.-5.ročník. Konkrétní rozvrh činností bude upřesněn při zahájení práce skupin.
·       Žáci, kteří nebudou přítomni ve škole, se budou nadále vzdělávat vzdálenou formou jako doposud. Rozsah učiva při výuce ve škole či doma je pro celou danou třídu stejný.
·       Pro 4. a 5. ročník bude v případě výuky skupin těchto žáků ve škole následně omezena on-line výuka přes Teams, a to jen na některé dny.
·       Odpolední činnosti budou zajištěny maximálně do 15.00 hodin. Budou věnované zájmové činnosti a pobytu venku. Klasické společné aktivity školní družiny se nekonají.
·       Výuka tělesné výchovy v běžné podobě, včetně plavání, není možná. Zařazení relaxačních, protahovacích a individuálních pohybových aktivit, zejména ve venkovním prostředí, ano.
·       Žáci se mohou stravovat ve školní jídelně ve dnech, kdy jsou osobně přítomni ve škole. Přesun a dozor v jídelně zajistí pro skupinu její přidělený pedagog nebo vychovatel. Rodiče musejí předem žáka na obědy přihlásit.
 
Kritéria pro zařazení žáků do skupin
1.     zákonný zástupce přihlásil dítě k účasti ve škole ve stanoveném termínu
2.     zaměstnanost rodičů
3.     žáci bez dobrého přístupu k dálkovému způsobu vzdělávání
4.     žáci s výukovými problémy
5.     ostatní žáci
6.      zájem o odpolední činnosti
 
 
Všichni žáci jsou povinni při prvním vstupu do školy ode dne 25.5.2020 odevzdat zákonným zástupcem podepsané Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění ( umístěno na webu školy), jehož součástí je poučení o rizikových faktorech u osob. Pokud žák nebo člen domácnosti, ve které trvale žije, splňuje některý z bodů, měli by zákonní zástupci zvážit účast žáka ve škole.
 
Rodiče, kteří mají zájem o účast dítěte ve škole od 25. 5. 2020, vyplní přiloženou Přihlášku a zašlou jí na e-mailovou adresu :  vyuka.klup@seznam.cz , nebo vhodí do poštovní schránky na budově II. stupně ZŠ do 15. 5. 2020. Přihlášku je taktéž možné vyzvednout v dopoledních hodinách v budově II. stupně ZŠ.
 
Žáci přihlášení po tomto termínu, budou zařazeni do skupin pouze na případná volná místa.
 
V Třebívlicích 5. 5. 2020                                               Mgr. Tomáš Rulf, ředitel školy

 

V dokumentech naleznete harmonogram uvolňování, schéma uvolňování a vyhlášku hodnocení dětí.

Sdílet