Osobní přítomnost žáků 6., 7. a 8. ročníku od 8.6.2020

Organizace přítomnosti žáků 2. stupně ZŠ v prostorách školy se řídí všeobecně platnými předpisy a zejména dokumentem „OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020“ aktualizovaném MŠMT dne 30.4.2020.
 
Z něj vyplývá zejména:
·       Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu, pokud se nacházejí alespoň dvě osoby v bližší vzdálenosti než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy rodiny.
·       Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám, a to v obvyklém čase 7,35 – 7,50 hodin.
·       Žáci vstupují do školy pouze pod vedením pedagoga nebo na pokyn dozírajícího zaměstnance ZŠ.
·       Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách školní budovy roušky.
·       Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
·       Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.
·       Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy.
·       Škola zorganizuje provoz tak, aby se zamezilo setkávání různých skupin.
·       Pro rozmístění ve třídě platí zásada 1 žák v 1 lavici, rozestup lavic je 2 metry.
·       Maximální počet žáků ve skupině je 15.
·       Pokud se z některé třídy přihlásí více jak 15 žáků, budou tito rozděleni do 2 samostatných skupin.
 
Vzdělávací aktivity jsou zaměřeny na:
·       Skupinové popř. individuální konzultace navazující na výuku na dálku
·       Objasnění učiva
·       Upřesnění celkového hodnocení žáků
·       Vyzvednutí pomůcek nebo osobních věcí žáků, které zůstaly ve škole
·       V posledním týdnu na převzetí vysvědčení – podmínky předání budou upřesněny všem žákům školy v druhé polovině čer
 
Organizace činností:
·       Od 8.6.2020 do 30.6.2020 je stanovena pro 6.,7. a 8.třídu vždy jedna 2 hodinová konzultace týdně, a to :
 
6. třída v pondělí v 7.55 – 9.30 hodin
7. třída ve středu v 7.55 – 9.30 hodin
8. třída ve čtvrtek v 7.55 – 9.30 hodin
 
·       Učitelé, kteří budou v tyto dny konzultovat ve škole, omezí svou výuku na dálku.
 
·      Žáci, kteří  chtějí využít v červnu uvedené termíny k pravidelným setkáním s pedagogy, odešlou přihlášku do 4.6.2020 na e-mailovou adresu vyuka.klup@seznam.cz nebo si jí vyzvednou v dopoledních hodinách ve škole a vhodí do schránky u vstupních dveří budovy 2. stupně. Přihláška následuje za textem.
 
·       První konzultační den pro danou třídu mohou v čase 7.35 – 7.50 hodin využít možnost vyzvednout si ze školy osobní věci a pomůcky i ti žáci, kteří se nezúčastní konzultací a ihned po vyzvednutí věcí odejdou domů. Tito žáci nemusejí odevzdávat ani Přihlášku ke konzultacím ani Čestné prohlášení. Platí pro ně ale samozřejmě použití ochranné roušky.
 
 
·       Všichni žáci, kteří se zúčastní konzultací, jsou povinni při prvním vstupu do školy odevzdat zákonným zástupcem podepsané Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (umístěno na webu školy), jehož součástí je poučení o rizikových faktorech u osob. Pokud žák nebo člen domácnosti, ve které trvale žije, splňuje některý z bodů, měli by zákonní zástupci zvážit účast žáka ve škole.
 
·       Na první setkání, která povedou třídní učitelé, si žáci připraví sepsaný seznam předmětů a konkrétních dotazů, které mají na vyučující hlavních předmětů. V dalších týdnech se podle těchto požadavků zařadí jednotliví vyučující ke skupinám.
 
 
 
V Třebívlicích 29. 5. 2020                                               Mgr. Tomáš Rulf, ředitel školy

Sdílet